Skupščina je najvišji organ Združenja. Sestavljajo ga vsi člani Združenja.

Skupščina:

 • določa smernice za delovanje;
 • sprejema letni program dela in finančni načrt Združenja;
 • sprejema poročila o delovanju in finančno materialnem poslovanju združenja;
 • ocenjuje delo Izvršnega odbora in nadzornega odbora ter obravnava delovanje krajevnih organizacij:
 • sprejme, spreminja in dopolnjuje statut Združenja in druge splošne akte;
 • sprejme sklep o včlanitvi Združenja v Zvezo in v druge zveze in povezave;
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika;
 • ter člane izvršnega odbora, oziroma delegate in nadzorni odbor;
 • podeljuje najvišja priznanja in nagrade;
 • odloča o višini članarine;
 • odloča o pritožbah zoper odločitve organov Združenja;
 • odloča o prenehanju delovanja Združenja.

Skupščina se sestane najmanj enkrat letno najkasneje do 31. marca v letu, vsako četrto leto pa zaseda kot volilna skupščina.