Izvršni odbor je izvršilni organ Združenja. Izvršni odbor izvaja sklepe in stališča, sprejete na skupščini, ter naloge, za katere ga pooblasti skupščina.

Naloge izvršnega odbora so:

 • sklicuje skupščino;
 • imenuje in ukinja delovna telesa;
 • usmerja delo delovnih teles odbora;
 • usklajuje in usmerja delo članov v krajevnih organizacijah;
 • uresničuje delovni program, skrbi za finančno materialno poslovanje;
 • organizira sodelovanje z drugimi združenji, z državnimi organi ter organi lokalnih skupnosti:
 • sklepa pogodbe in upravlja s premoženjem Združenja;
 • sprejema odločitev o spremembi naslova sedeža Združenja;
 • imenuje praporščaka in njegovega namestnika;
 • obravnava in odloča o prenehanju članstva članom;
 • podeljuje priznanja in nagrade članom;

Izvršni odbor ima 9 članov, ki jih izvoli skupščina: mandat članov traja štiri leta in se lahko večkrat ponovi. Za svoje delo odgovarja skupščini.

Izvoljeni člani in članice v izvršni odbor v mandatnem obdobju 2024 – 2028 so:

 1. Predsednik, Ivan Pergovnik
 2. Podpredsednica, Karmelina Nada Čamernik
 3. Tajnica, Jožica Nagode
 4. Blagajničarka, Magda Kramar
 5. Članica, Metka Rupnik
 6. Član, Drago Vilar
 7. Članica, Nada Trajkovski Aleksander
 8. Član, Bojan Jazbec
 9. Član, Jože Boben

Odbor se sestaja po potrebi. Seje odbora vodi predsednik Združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let.

Nazorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje organov Združenja in se sestane najmanj enkrat letno oz. po potrebi.

Nadzorni odbor poroča enkrat letno skupščini. Predsednik nadzornega odbora je vabljen na seje izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

Izvoljeni člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2024-2028 so:

 1. Predsednik, Janez Šabec, namestnica Marina Skvarča
 2. Članica, Nataša Šemrov, namestnik članice Niko Glavatovič
 3. Članica, Cvetka Grgič, namestnik članice, Boleslav Kermavner.