Predsednik Združenja ja zastopnik Združenja ter predstavlja Združenje pred državnimi organi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora Združenja. Izvoli ga skupščina za dobo štirih let. Predsednik Združenja zastopa Združenje samostojno in neomejeno.

Predsednik je odgovoren za zakonito delovanje Združenja. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru Združenja.

Izvoljen predsednik v mandatnem obdobju 2024-2028 je Ivan Pergovnik.

 

Podpredsednik

Podpredsednik Združenja zastopa Združenje samostojno in neomejeno. Podpredsednik Združenja je hkrati tudi podpredsednik izvršnega odbora Združenja.

Izvoli ga skupščina za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru Združenja.

Izvoljena podpredsednica v mandatnem obdobju 2024 -2028 je Karmelina Čamernik.

 

Tajnik

Tajnik izvršnega odbora, ki ga imenuje skupščina, pripravlja gradivo za seje odbora in skupščine, skrbi za izvajanje njunih sklepov, vodi evidenco članov Združenja in opravlja druge naloge, ki so mu zaupani s splošnimi akti in sklepi Združenja.

Izvoljena tajnica v mandatnem obdobju 2024 -2028 je Jožica Nagode.

 

Blagajnik

Blagajniško poslovanje vodi blagajnik, ki ga izvoli skupščina, finančno in materialno poslovanje pa se vodi v skladu z računovodskimi standardi in drugimi predpisi, ki veljajo za društva. Združenje vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, ki ga pogodbeno izvaja računovodski servis.

Izvoljena blagajničarka v mandatnem obdobju 2024-2028 je Magda Kramar.