Na podlagi 23. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je predsedstvo ZZB NOB Slovenije na 32. seji 6. julija 2010 sprejelo

NAVODILO O RAVNANJU Z UNIFORMAMI PRAPORŠČAKOV

1.

Praporščaki, ki imajo enotno uniformo, jo oblečejo:

  • ko nosijo prapor združenja, krajevne organizacije ali enote NOV in POS na proslavah, prireditvah ali na pogrebih;

  • ko sodelujejo pri polaganju vencev pred spomenike in spominska znamenja padlih za domovino;

  • ko so v častnih stražah;

  • ob drugih priložnostih po naročilu organizacije ZB.

Izven primerov iz prejšnjega odstavka nošenje uniforme ni dovoljeno.

2.

Praporščak lahko pripne na levo stran suknjiča uniforme: lastna državna odlikovanja in priznanja ZB za praporščake oziroma ustrezne nadomestne miniaturne znake.

Pripenjanje tujih odlikovanj (tudi če so last sorodnikov), športnih in drugih značk in priznanj je neprimerno.

3.

Kadar praporščak nosi prapor na pogrebu umrlega ali kadar polaga venec ali je na častni straži ob pokojnem ali ob spomeniku padlih, zaveže črno kravato namesto običajne rdeče, nadene črne rokavice namesto običajnih belih in pripne črni žalni trak na drog prapora.

4.

Praporščak mora poskrbeti, da je uniforma vedno čista, očiščena in zlikana.

K uniformi obuje praporščak lastne črne usnjene čevlje, ki morajo biti očiščeni in zloščeni.

5.

Praporščak skrbi za uniformo tako, da je uporabna praviloma vsaj 5 let. Po tem času lahko predlaga svoji organizaciji ZB, da mu jo zamenja z novo.

Da bi organizacija ZB lahko opravila zamenjavo stare uniforme za novo, sproti zbira amortizacijska sredstva tako, da pri vsakem izplačilu nadomestila stroškov odtegne praporščaku od zneska 10% in ga vknjiži na poseben konto »amortizacija uniform praporščakov«.

6.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije si bo še v naprej prizadevala, da bi postopoma vsi praporščaki nosili enotne uniforme.

Za ta namen:

  • zagotavlja participacijo (praviloma 30%) združenjem, ko bodo v okviru svojih možnosti naročali enotne uniforme za svoje praporščake, razen za nadomestne uniforme iz 5. točke tega navodila;

  • priporoča članom ZB, ki imajo večje prihodke, da odkupijo sponzorski zlati žebljiček za prapor v znesku 100 EUR ali sponzorski srebrni žebljiček za prapor v znesku 50 EUR. Združenja ta sponzorska sredstva namenijo za obnovo praporov in za uniforme praporščakov. Žebljičke v obliki zvezde zagotovi ZZB NOB Slovenije in ga po lastni ceni pošlje združenjem po njihovem naročilu;

  • organizira izdelavo uniform in praporov pri izvajalcu.

7.

Ker je delovanje praporščakov fizično naporno, morajo združenja voditi računa o zdravstveni, fizični in starostni primernosti praporščakov in se jim po potrebi zahvaliti za sodelovanje in jih nadomestiti z drugimi. Praporščaki tudi sami lahko dajo pobudo za zamenjavo, če menijo, da naloge ne morejo več dobro opravljati.

8.

S tem navodilom seznani ZZB NOB Slovenije vsa združenja in vse praporščake.

Navodilo se objavi tudi na spletni strani Zveze in v Sporočilih.

9.

To navodilo velja takoj, participacija iz 6. točke pa od 1. 1. 2011.

PREDSEDNIK:
Janez Stanovnik
Številka: 62-8/10
Datum: 6. 7. 2010