Izvršni odbor je izvršilni organ Združenja. Izvršni odbor izvaja sklepe in stališča, sprejete na skupščini, ter naloge, za katere ga pooblasti skupščina.

Naloge izvršnega odbora so:

 • sklicuje skupščino;
 • imenuje in ukinja delovna telesa;
 • usmerja delo delovnih teles odbora;
 • usklajuje in usmerja delo članov v krajevnih organizacijah;
 • uresničuje delovni program, skrbi za finančno materialno poslovanje;
 • organizira sodelovanje z drugimi združenji, z državnimi organi ter organi lokalnih skupnosti:
 • sklepa pogodbe in upravlja s premoženjem Združenja;
 • sprejema odločitev o spremembi naslova sedeža Združenja;
 • imenuje praporščaka in njegovega namestnika;
 • obravnava in odloča o prenehanju članstva članom;
 • podeljuje priznanja in nagrade članom;

Izvršni odbor ima 9 članov, ki jih izvoli skupščina: mandat članov traja štiri leta in se lahko večkrat ponovi. Za svoje delo odgovarja skupščini.

Izvoljeni člani in članice v izvršni odbor v mandatnem obdobju 2016-2020 so:

 1. predsednica Vesna Jerina
 2. podpredsednik Janez Slabe
 3. tajnica Nada Trajkovski Aleksander
 4. blagajničarka Nada Trajkovski Aleksander/li>
 5. članica Jožica Nagode
 6. članica Karmen Nada Čamernik
 7. član Niko Glavatovič;
 8. član Pergovnik Ivan
 9. član Jože Boben

Odbor se sestaja po potrebi. Seje odbora vodi predsednik Združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let.

Nazorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje organov Združenja in se sestane najmanj enkrat letno oz. po potrebi.

Nadzorni odbor poroča enkrat letno skupščini. Predsednik nadzornega odbora je vabljen na seje izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

Izvoljeni člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2016-2020 so:

 1. Predsednik Janez Šabec, namestnica Cvetka Grgič
 2. Članica Marina Skvarča, namestnica Joža Arhar
 3. Član Igor Rupnik namestnik Boleslav Kermavner.